Dotácia na zachytávanie dažďovej vody

 

Obce teraz môžu získať dotáciu na zber dažďovej vody z Enviromentálneho fondu podľa Program obnovy dediny (POD) - činnosť POD1: Kvalita životného prostredia na vidieku.

Dotácia je upriamená na podporu  zachytávania  dažďovej vody z nepriepustných povrchov (strechy) do podzemných a nadzemných nádrží a jej využitie napr. ako závlahovej vody pre verejnú zeleň.

Možnosť dotácie do výšky 8 000 €.

Oprávnenými žiadateľmi sú obce bez štatútu mesta, ktoré v rámci danej agendy podávajú projekty malého charakteru realizované na území obce. Cieľom agendy je vytvoriť ekonomické, organizačné a odborné predpoklady podpory vidieckych komunít k tomu, aby sa vlastnými silami za pomoci občanov a vidieckych spolkov snažili o harmonický rozvoj zdravého životného prostredia, zachovávanie prírodných a kultúrnych hodnôt vidieckej krajiny vrátane environmentálne vhodných hospodárskych aktivít s dôrazom na identitu a špecifiká daného prostredia.


Viac informácií o dotácii nájdete tu:

https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2023/02/Specifikacia_oblast-_POD_2023.pdf

 

Poskytovateľom podpory formou dotácie je:
Environmentálny fond
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
Slovenská republika
+421 2 212 909 00 (klapka)
Webové sídlo: www.envirofond.sk
Mail: podatelna@envirofond.sk

 

Vykonávateľom poskytovania podpory formou dotácie je:
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 323/28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika
Webové sídlo: www.sazp.sk
+421 48 4374 176
Mail: podinfo@sazp.sk

 

Záhradné nádrže na dažďovú vodu nájdete tu:

https://www.shop.elkoplast.sk/dekorativne-nadrze-na-vodu
 
Podzemné nádrže na vodu môžete objednávať tu:
 
https://www.shop.elkoplast.sk/podzemne-nadrze-na-vodu