Obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

sídlo: Štvrť SNP 155/72, 914 51  Trenčianske Teplice

IČO: 36 851 264, DIČ: 202 247 1352

www.elkoplast.sk

Článok 1

Predmet zmluvy

1.1 Predmetom týchto Všeobecných zmluvných podmienok je podrobná úprava práv a povinností zmluvných strán vstupujúcich do  právnych vzťahov s obchodnou spoločnosťou ELKOPLAST Slovakia s.r.o., a to ohľadom predmetu kúpy, ktoré sú ponúkané prostredníctvom webových stránok ELKOPLAST Slovakia s.r.o. (ďalej len „e-shop“), a to za cenu zverejnenú na webových stránkach v okamihu objednávky kupujúceho (ďalej len „tovar“). Tieto všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú časť každej kúpnej zmluvy uzatváranej prostredníctvom e-shopu s obchodnou spoločnosťou ELKOPLAST Slovakia s.r.o. (ďalej len „ELKOPLAST“).

1.2 Technické parametre predmetu kúpy (rozmery, hmotnosti a pod.) uvedené na e-shope sú  len orientačné.  Pokiaľ je  niektorý z technických parametrov pre kupujúceho zásadný, je povinný  toto uviesť do poznámok v objednávke. Predávajúci následne požadované technické parametre overí a potvrdí kupujúcemu e-mailom.

Článok 2

Objednávka

2.1 Ponuka ELKOPLAST na uzavretie kúpnej zmluvy je vystavená na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou ELKOPLAST, kde je uvedený predmet kúpy a jeho cena, ako i tieto všeobecné zmluvné podmienky, ktoré tvoria obsah kúpnej zmluvy ako jej neoddeliteľnú súčasť. Kúpna zmluva medzi ELKOPLAST na strane jednej a kupujúcim na strane druhej je uzatvorená okamihom potvrdenia objednávky kupujúcim na internetových stránkach. Potvrdenie objednávky zo strany ELKOPLAST na e-mail kupujúceho má len deklaratívny charakter. Potvrdenie objednávky sa považuje za doručené kupujúcemu, keď je odoslané na e-mail uvedený kupujúcim pri spísaní elektronickej objednávky, a to dňom nasledujúcim po odoslaní potvrdenia.

2.2 Objednávka tovaru so súhlasom s obchodnými podmienkami je považovaná za záväzné uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci je v takomto prípade povinný prebrať objednaný tovar a uhradiť zaň kúpnu cenu. Ak  kupujúci poruší povinnosť prebrať objednaný tovar, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia objednávky  a   nepreberie riadne zaslanú zásielku zaslanú na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, je spoločnosť ELKOPLAST oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a vyúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške prepravných nákladov objednaného tovaru. 

Článok 3

Kúpna cena alebo cena diela alebo iných služieb (ďalej jen „cena“) a platobné podmienky

3.1 Kúpna cena tovaru je uvedená pri jednotlivých položkách (predmetu kúpy) na e-shope.

3.2 Cenu za dodaný tovar sa kupujúci zaväzuje uhradiť spoločnosti ELKOPLAST podľa formy úhrady, ktorú si kupujúci zvolí v elektronickej objednávke (úhrada vopred, úhrada kúpnej ceny na dobierku). Spoločnosť ELKOPLAST je povinná ako predávajúci vystaviť riadny účtovný doklad.

3.3 Dňom úhrady ceny tovaru je deň pripísania fakturovanej čiastky na účet spoločnosti ELKOPLAST Slovakia, s.r.o..

 

Článok 4

Dodanie a prevzatie tovaru, diela, vady tovaru či diela a zodpovednosť za škody

4.1 Miestom plnenia pre všetky dodávky tovaru spoločnosti ELKOPLAST, pokiaľ nie je dohodnuté inak, je sídlo kupujúceho či sídlo, ktoré je uvedené ako miesto dodania kupujúcim v elektronickej objednávke.

4.2 Zodpovednosť škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom, kedy kupujúci prevezme tovar od firmy ELKOPLAST.

4.3 Vlastnícke právo na tovar prechádza zo spoločnosti ELKOPLAST na kupujúceho okamihom úplného uhradenia kúpnej ceny tovaru alebo ceny diela či iných služieb vrátane príslušenstva a prípadných zmluvných pokút vzťahujúcich sa k dodávke konkrétneho, individualizovateľného tovaru.

4.4 Tovar (predmet kúpy) sa považuje za dodaný, keď nastane niektorá z nasledujúcich skutočností: a) tovar je predaný prvému prepravcovi kupujúceho, b) tovar je doručený prostredníctvom doručovateľa pošty, c) tovar je prevzatý kupujúcim v spoločnosti ELKOPLAST, d) v prípade predania tovaru v sídle kupujúceho priamo spoločnosťou ELKOPLAST.

4.5 Spoločnosť ELKOPLAST je povinná dodať tovar v množstve, akosti a prevedení odpovedajúcemu účelu, na ktorý je tovar určený.

4.6 Ak poruší spoločnosť ELKOPLAST povinnosti stanovené v predchádzajúcom bode, tovar je vadný.

4.7 Kupujúci je oprávnený uplatniť si u spoločnosti ELKOPLAST nárok zodpovednosti za vady, pokiaľ ide o vady zjavné, v lehote do 5-tich dní, inak nie je možné nárok vyplývajúci zo záruky u spoločnosti ELKOPLAST neskoršie uplatniť.

4.8 ELKOPLAST poskytuje kupujúcemu záruku na všetky vady, ktoré tovar vykazoval v okamihu prevzatia tovaru kupujúcim. Za také vady sa považujú i vady skryté. Záruka sa vzťahuje na akýkoľvek tovar dodaný spoločnosťou ELKOPLAST. Za podmienok tejto záruky preberá ELKOPLAST zodpovednosť za to, že tovar, dielo či predávaná súčasť veci (tovaru) nemá výrobné ani materiálové vady, ktoré by mohli ohroziť alebo ovplyvniť funkčnosť veci (tovaru), pokiaľ kupujúci užíval vec či súčasť veci, ktorú od ELKOPLAST, odobral v súlade s pokynmi ELKOPLAST alebo v súlade s obecným užívaním výrobku, aké je možné pri výrobku tohto druhu všeobecne očakávať.

4.9 Za prejav skrytej vady sa nepovažuje bežné opotrebenie výrobku či jeho časti, ani závady vzniknuté použitím výrobku iným spôsobom, než takým, ktorým  sa výrobok obecne používa alebo spôsobom, na ktorom sa kupujúci s ELKOPLAST písomne dohodli.

4.10 Záruka za skryté vady existujúce pri odovzdaní a prevzatí tovaru zahŕňa odstránenie všetkých závad alebo funkčných porúch na veci či jej časti, na ktoré sa záruka vzťahuje, a ktoré sa vyskytnú v priebehu doby, odkedy je možné zodpovednosť za vady tovaru existujúce pri jeho prevzatí uplatniť. Vady alebo funkčné poruchy budú odstránené dodaním alebo výmenou ekvivalentu náhradnej veci, opravou veci alebo zľavou z ceny tovaru. ELKOPLAST je oprávnená určiť, akým zo spôsobov bude vada odstránená pri rešpektovaní pragmatičnosti zvolenej varianty. Požiadavky kupujúceho na spôsob odstránenia vady nie je pre ELKOPLAST záväzný. Ak dôjde k výmene veci či jej časti, takto vymenená vec či časť veci sa stáva vlastníctvom ELKOPLAST. Náklady na materiál, práci a iné náklady s odstránením vady hradí ELKOPLAST.

4.11 Ak bude reklamácia výrobku či jeho časti neoprávnená, tak je ELKOPLAST oprávnená požadovať od kupujúceho úhradu opravy alebo prehliadku veci. Neoprávnenou reklamáciou sa rozumie reklamácia vád na výrobku, na ktorom sa záruka podľa článku 4.18 týchto Všeobecných zmluvných podmienok nevzťahuje alebo reklamácia vady či vád, ktoré už neexistujú.

4.12 Kupujúci je povinný u ELKOPLAST tovar reklamovať pre jeho skryté vady, ktoré existovali už v okamihu jeho prevzatia, bez zbytočného odkladu potom, čo sa o vadách dozvedel, najneskôr však do 2 rokov odo dňa predaja a prevzatia predmetného tovaru. Všetky záručné nároky uplatnené priamo na servisnom oddelení ELKOPLAST v priebehu lehoty uvedenej v tomto odstavci budú bezodkladne vybavené najneskôr max. do 1 mesiaca. Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne, doručená musí byť do sídla predávajúceho, vrátane reklamovaného výrobku, inak nie je uplatnená riadne.

4.13 V prípade, že kupujúci v priebehu záručnej doby zistí, že výrobok vykazuje vady, pre ktoré nemôže výrobok riadne užívať, potom má ELKOPLAST právo po písomnom uplatnení nároku na odstránenie vád určiť medzi nasledujúcimi možnosťami uspokojenia nároku kupujúceho vyplývajúceho z vadného plnenia poskytnutého spoločnosťou ELKOPLAST:

a) odstránenie vád dodaním náhradnej veci či náhradnej časti veci;

b) dodanie chýbajúcej veci či chýbajúcej časti veci;

c) odstránenie právnych závad;

d) odstránenie vád veci alebo vady časti veci opravou veci alebo opravou časti veci;

e) poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny alebo

f) odstúpení od zmluvy.

4.14 Zľava z ceny pre účely článku 4.13 týchto všeobecných zmluvných podmienkach sa vypočíta ako rozdiel medzi cenou zhodného výrobku podobného veku a opotrebenia, ktorý je bez závad a cenou výrobku trpiaceho vadou, pre ktorú je reklamovaný.

4.15 Kupujúci je povinný pri uplatnení nárokov vyplývajúcich z vady veci dodržať následujúce podmienky a strpieť nasledujúce obmedzenia:

a) Kupujúci je povinný ihneď po zistení závady vadnú vec či vec, ktorej časť je vadná, odstaviť, prestať ju používať a bezodkladne o vade veci či vade časti veci informovať ELKOPLAST;

b) Kupujúci je povinný umožniť spoločnosti ELKOPLAST demontáž a opravu veci či časti veci na prevádzke spoločnosti ELKOPLAST.

4.16 Nesplnenie povinnosti a nestrpenie obmedzenia v súvislosti s uplatnením nároku z vad veci a v súvislosti s opravou veci či opravou časti veci popísaných v článkoch 4.15. a) a 4.15. b) tejto zmluvy, má za následok zánik nárokov kupujúceho vyplývajúcich z vadného plnenia poskytnutého kupujúcemu spoločnosťou ELKOPLAST.

4.17 Záručné nároky môžu byť uplatnené len po predložení účtovného dokladu a elektronického výpisu potvrdenia objednávky predávajúcim. Potom je potrebné, aby kupujúci oznámil spoločnosti ELKOPLAST, o akú vadu sa jedná a akým spôsobom požaduje jej odstránenie. Takéto prehlásenie nie je pre ELKOPLAST záväzné.

4.18 Záruka sa nevzťahuje na vady a škody, ktoré sa prejavili v dôsledku neodborného používania, nesprávneho nastavenia alebo použitia pre iné účely, než na aké boli so spoločnosťou ELKOPLAST dohodnuté alebo pre ktoré sa výrobok toho istého druhu obvykle využíva. Rovnako sa výnimka nevzťahuje na prípady tzv. vonkajších faktorov, napr. škoda pri preprave, škoda vzniknutá prevádzkou dopravných prostriedkov, škoda spôsobená násilným poškodením výrobku, škoda vzniknutá nevhodným použitím, hociby ku škode došlo pri tomto nevhodnom použití ,v súčinnosti s poveternostnými vplyvmi či inými prírodnými silami alebo na opravy a úpravy vykonané neoprávnenými tretími osobami.

4.19 Všetky záručné nároky musia byť uplatnené telefonicky a následne písomne, a to servisnému oddeleniu ELKOPLAST, inak nie je ELKOPLAST povinná k záručným nárokom prihliadať. Oznámenie musí obsahovať náležitosti vymenované v článku 4.17 týchto všeobecných zmluvných podmienok.

4.20 Záručné právne vzťahy medzi ELKOPLAST a kupujúcim sa výlučne upravujú článkom 5 tejto zmluvy. Nad to idúce nároky na náhradu škody sú vylúčené okrem prípadov zákonnej zodpovednosti.

4.21 V prípade akýchkoľvek reklamácií sú strany povinné vystaviť protokol o uznaní reklamácie, ak bude táto uznaná. Ak bude uznaná reklamácia s priznaním zľavy z ceny výrobku, bude zľava z ceny tovaru realizovaná formou dobropisu k faktúre vzťahujúcej sa k vyreklamovanému tovaru.

4.22 Ak uplatní kupujúci u ELKOPLAST reklamáciu vzťahujúcu sa k fakturovanej čiastke a ELKOPLAST túto reklamáciu posúdi ako dôvodnú, sú strany o tejto skutočnosti povinné spísať protokol o uznaní reklamácie. Fakturovaná čiastka potom bude upravená na čiastku, ktorá je v súlade s touto zmluvou a jej Prílohou č. 1, a to dobropisom reklamovanej faktúry v príslušnej výške tak, aby konečná výška faktúry bola v súlade s touto zmluvou a Prílohou č. 1 k tejto zmluve.

4.23 Pokiaľ nie je tovar poškodený, je kupujúci povinný objednaný tovar od prepravcu alebo doručovateľa pošty prevziať. V prípade, že kupujúci odmietne prevziať objednaný tovar od dopravcu, vzniká kupujúcemu povinnosť nahradiť predávajúcemu náklady dopravy objednaného tovaru späť predávajúcemu. Pokiaľ si kupujúci  vyžiada opakované zaslanie tovaru, je povinný objednávku uhradiť predávajúcemu vopred. 

Článok 5

Špeciálne ustanovenia pre spotrebiteľské zmluvy

5.1 Tento článok obsahuje špeciálne spotrebiteľské ustanovenia, ktoré sa použijú a sú účinné pre zmluvy špecifikované v § 52 a násl. občianskeho zákonníka uzatvárané medzi ELKOPLAST na strane jednej a spotrebiteľom na strane druhej, a to prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku.

5.2 Identifikačné údaje predávajúceho sú uvedené v záhlaví týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

5.3 Názov a hlavná charakteristika, ako i cena tovaru vrátane DPH,záručná doba sú uvedené v ponuke ELKOPLAST zverejnenej na e-shope, teda na webových stránkach vyššie uvedených.

5.4 Kupujúci ako spotrebiteľ je povinný uhradiť cenu prepravy tovaru a zaslania tovaru do miesta určenia. Cena prepravy či zaslania tovaru je uvedená pri objednávke kupujúcim a ďalej v potvrdení objednávky.

5.5 Spôsob dodania a platby plynie z voľby, ktorú kupujúci zvolí pri elektronickej objednávke a ďalej  je zvolený spôsob dodania a platby uvedený v potvrdenej objednávke.

5.6 Kupujúci má právo na odstúpenie od uzavretej kúpnej zmluvy, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia plnenia od ELKOPLAST, a to s výnimkou prípadov uvedených v ust. § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, na ktoré sa právo na odstúpenie od zmluvy nevzťahuje. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným Vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený nižšie v prílohe. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

5.7 Ponuka ELKOPLAST zverejnená na stránkach e-shopu zostává v platnosti do vypredania zásob alebo do odvolania ponuky.

5.8 Tento článok sa vzťahuje len na zmluvy špecifikované v odstavci 5.1 týchto podmienok.

5.9 Článok 7.4 týchto obchodných podmienok sa nevzťahuje na spotrebiteľské zmluvy uzatvorené medzi ELKOPLAST Slovakia s.r.o. a kupujúcim – spotrebiteľom.

 

Článok 6

Ochrana osobných údajov

Uzatvorením zmluvy kupujúci udeľuje ELKOPLAST v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla ELKOPLAST. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej  predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Jednotlivé zmluvy sú po uzavretí prevádzkovateľom  archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prevádzkovateľom  obchodu.

 

Článok 7

Záverečné dojednanie

7.1 V prípade, že je alebo sa stane niektoré z ustanovení týchto Všeobecných zmluvných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nebude tím dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných dojednaní. Zmluvné strany sú  povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť preto, aby neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie bolo nahradené takým ustanovením platným, účinným a vykonateľným, ktoré v najvyššej možnej miere zachováva ekonomický účel zamýšľaný neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením. To isté platí aj pre prípad zmluvnej medzery.

7.2 Zmeny alebo doplnenie jednotlivých zmlúv a zmluvných podmienok, ako aj ich príloh vyžadujú formu písomného dodatku, podpísaného oboma zmluvnými stranami. To isté platí aj pre prípad vzdania sa písomnej formy.

7.3 Tieto všeobecné zmluvné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy uzatváranej prostredníctvom e-shopu s obchodnou spoločnosťou ELKOPLAST Slovakia s.r.o..

7.4 Všetky majetkové spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace budú s vylúčením právomoci obecných súdov riešené v súlade so zákonom č. 244/2002 Z.z. výlučne 1. Trenčianskym rozhodcovským súdom so sídlom Piaristická 276/46, 911 40 Trenčín (ďalej len „TRS“), podľa ustanovení jeho Rokovacieho poriadku a Štatútu. Zmluvné strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu TRS. Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní (dôvody na obnovu konania);  rozhodcu ustanoví rozhodcovský súd (§ 8 ods. 1 zákona o rozhodcovskom konaní), pričom rozhodcovský rozsudok nie jemožné preskúmať na žiadosť niektorej zo zmluvných strán iným rozhodcovským senátom TRS.

7.5 Práva a povinnosti s jednotlivých zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto Všeobecné zmluvné podmienky prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 13.1.2014

 

Príloha

 

Vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy

(vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

 

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 

 

Adresát: ELKOPLAST Slovakia, s.r.o., so sídlom Trenčianske Teplice, Štvrť SNP155/72, PSČ 914 51, IČO: 36 851 264

Oznamujem/oznamujeme*, že týmto odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

    

Číslo objednávky:

Datum objednania tovaru: Kliknite sem a zadajte dátum.

Datum obdržania tovaru (dátum, kedy som tovar prevzal/a): Kliknite sem a zadajte dátum.

Vaše meno a priezvisko:      

Vaša adresa:      

Pokiaľ zasielate odstúpenie v listinnej podobe, pripojte svoj podpis:                 _____________________

Dátum: Kliknite sem a zadajte dátum.

 

* Nehodiace sa prečiarknite

 

 

Inšpektorát SOI Prievidza (pre TN kraj)

Andreja Sládkoviča 11

971 01 Prievidza 1

Tel: 046 54 22 771