Záchytné vane

Záchytné vane pod dva alebo štyri 200-litrové sudy na bezpečné zachytenie prípadných únikov látok  pri skladovaní alebo výdaji v skladoch a prevádzkach. Záchytné podlahy sú vďaka nízkemu profilu vhodné na jednoduchú manipuláciu s ťažkými sudmi. 

Záchytné vane pod sudy a záchytné vane pod IBC kontajnery sú vhodným riešením pre každý podnik, ktorý sa zaoberá otázkami bezpečného a predpisového skladovania nebezpečných látok, ako sú napr. oleje, horľaviny, riedidlá, laky, chladiace kvapaliny, chemikálie, emulzie a ďalšie látky, kde hrozí únik a znečistenie vody.

Na rošt záchytnej vane sa umiestňujú najčastejšie 200 litrové IBC kontajnery s nebezpečnými látkami, ktoré sa pri práci stáčajú pre potreby využitia. Prípadné úniky a úkvapy idú cez zinkový alebo plastový rošt do odkvapovej nádoby a tým je zabezpečená bezpečnosť pre prípad úniku do okolitých vôd. 

Každá prevádzka, ktorá pracuje s kvapalinami, nebezpečnými alebo horľavými látkami musí spĺňať požiadavky, dané platnou legislatívou. 

V ponuke máme oceľové, plastové a laminátové záchytné vane a odkvaopvé plošiny. 

 

Na skladovanie nebezpečných látok a zmesí sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia:

- police na skladovanie musia vyhovovať skladovaným látkam (kompatibilné s danou chemikáliou);

- minimálna vzdialenosť medzi nezlúčiteľnými látkami sú 3 metre, nesmú byť umiestnené spoločne na policiach;

- pokiaľ tomu nie je podlaha skladu prispôsobená (povrch, spádovanie do vhodného záchytného odtoku), nemali by byť chemikálie skladované na podlahe;

- látky s najvyššou nebezpečnosťou by nemali byť bežne prístupné;

- žieraviny nie je vhodné skladovať vo výškach (max. 1,5 m od podlahy);

- záchytná vaňa musí byť schopná obsiahnuť obsah najväčšej nádoby, ktorá je na ňu umiestnená (minimálne však 10% z celkového skladovaného množstva látok). Pokiaľ je schválené skladovanie v oblastiach ochrany vody, musí byť záchytná vaňa schopná zadržať celé skladované množstvo, teda 100%;

- žieraviny by mali byť umiestnené v záchytných vaniach;

- sklady chemikálií musia byť označené značkou výstrahy, pokiaľ nepostačujú značky umiestnené na jednotlivých obaloch na nádobách;

- nebezpečné chemické látky a zmesi skladujte, pokiaľ možné, vždy v originálnych označených a uzavretých obaloch (náhradný alebo pracovný obal musí byť odpovedajúci a označený z hľadiska bezpečnosti);

- dodržujte pravidlo oddeleného skladovania kyslých a zásaditých látok;

- dodržujte skladovaciu teplotu, uvedenú na etikete alebo v bezpečnostnom liste a ďalšie skladovacie pokyny v oddiele 7 bezpečnostného listu;

-dodržujte pravidlo zachádzania s nevyčistenými prázdnymi obalmi ako s plnými;

- nebezpečné chemické látky a zmesi skladujte tak, aby nemohlo dôjsť k poškodeniu životného prostredia (záchytnévane);

- v sklade by nemalo dochádzať k otváraniu obalov, prelievaniu, či riedeniu nebezpečných látok;

- manipulovať s nebezpečnými chemickými látkami a zmesami by mali iba preškolené osoby.

 
Nájdené: 18 produktov. Zobrazené: 1-18
 
Nájdené: 18 produktov. Zobrazené: 1-18